Ideell stödförening för personer med tvångssyndrom
och deras anhöriga

Besök/post Svalövsvägen 1 – 121 53 Johanneshov
Tel/fax – 08-628 30 30
Epost – mailbox[at]ananke.org

Hemsida – www.ananke.org
Plusgiro – 384873-6 Org. nr. 878001-4687
Svenska OCD-förbundet Ananke | Svalövsvägen 1 | 121 53 Johanneshov | telefon: 08-628 30 30 | e-post: mailbox[at]ananke.org
En PBA produktion

A PBA PRODUCTION
Copyright 2001-2007


 
NYTT OM OCD SEPTEMBER 2002
Ångestprogrammet vid psykiatricentrum Karolinska

Bakgrund

Ångeststörningar (Paniksyndrom, Tvångssyndrom, Social Ångest, Posttraumatiskt Stressyndrom, Generaliserat Ångestsyndrom) är, obehandlade, utpräglat kroniska och medför stor risk för psykiatriska, sociala och somatiska komplikationer. Ca 20% av befolkningen drabbas av ett behandlingskrävande ångestsyndrom under sin livstid. Färska data från en noggrann inventering av psykiatrisk sjuklighet i Stockholmsområdet (PART-studien) visar att ca 7% av befolkningen , i arbetsför ålder, vid en given tidpunkt lider av ett eller flera ångestsyndrom. Av dessa får 75% ingen eller otillräcklig behandling! För Stockholm med ca 1 000 000 invånare betyder detta att 50 000 individer som lider av en behandlingskrävande ångestsjukdom inte får någon, eller otillräcklig, behandling. Riktlinjer för behandling har formulerats men specialiserade enheter med möjlighet att erbjuda och utveckla en vetenskapligt förankrad behandling till den berörda patientgruppen har i stort sett saknats tidigare.

Verksamhetsidé

Ångestprogrammets behandlingsteam ska, inom Nordvästra sjukvårdsområdet (NVSO), arbeta med evidensbaserad behandling samt med forskning och metodutveckling. I fokus för verksamheten står individer med ångestsyndrom som idag inte erbjuds kvalificerad behandling, samt svårbehandlade patienter där första linjens behandling givit otillräckligt resultat. Teamet ska arbeta med enskilda patienter, öppenvårdsmottagningar och patientorganisationer. Verksamheten ska genom att integrera behandling, utbildning och forskning skapa förutsättningar för en bättre vård inom ångestområdet.

Teammedarbetare

Vem kan remittera?

Ångestprogrammet tar emot remisser från psykiatriska öppenvårds-mottagningar inom NVSO, remisser med betalningsförbindelse från andra sjukvårdssektorer inom SLL samt specialistvårdsremisser från andra landsting.

Vilka patienter kan komma ifråga?

Teamet arbetar för närvarande främst med utvecklande av psyko-pedagogiska grupper för patienter med paniksyndrom, gruppbehandling och individuell behandling för patienter med social fobi samt utredning och behandling av tvångssyndrom. Även andra ångestsyndrom kan dock aktualiseras för utredning eller behandling.

Övriga behandlingsprojekt

Vid mycket svåra Tvångssyndrom där otillräcklig effekt uppnåtts med traditionell behandling kan det komma ifråga att erbjuda nyare behandlingsformer som är föremål för forskning:

  • Behandling med läkemedel som ännu inte studerats så mycket att de kan ingå i allmänna behandlingsrekommendationer.

  • Neurokirurgisk behandling. För att om möjligt ersätta det tidigare genomförda, permanenta, kirurgiska ingreppet (kapsulotomi), studeras för närvarande effekterna av reversibel neurokirurgisk behandling med elektrisk stimulering via elektroder.(se tid nummer av Ananke nytt)

Att remittera patienter När remiss tagits emot görs en preliminär bedömning om plats kan beredas i verksamheten. Därefter sker läkar-, och i vissa fall psykologbedömning. Efter beslut om att patienten tas emot upprättas en behandlingsplan. Behandlingstiden varierar mellan behandlingsformer och patienter, men ska i de flesta fall inte överstiga 20 veckor. Patienten återgår därefter till sin ordinarie mottagning eller vårdgivare.

För patienter utanför NVSO krävs betalningsförbindelse eller specialistvårdsremiss.

Remiss skickas till:

Ångestprogrammet
Psykiatri Centrum Karolinska
171 76 Stockholm

Telefon: 517 723 61

För ytterligare information, kontakta:

Behandlingsassistent: lena-marie.andersson@nvso.sll.se
Överläkare: sergej.andreewitch@nvso.sll.se
Psykolog: andreas.karlsson@ks.se 
INFORMATION


WEBBMASTER/WEBBREDAKTÖR
   Patrik Andersson
   webbadm[at]telia.com
   08 628 30 30

  
Programmed with:
   Dreamweaver 2.02
   Notepad