Bra böcker.

Här finner du ett urval av böcker och skrifter med anknytning till vår verksamhet. Det betyder att några av böckerna inte handlar om tvångssyndrom men om andra näraliggande ämnen. Dessa är märkta med. “Ej om OCD” Urvalet och kommentarerna är gjorda dels av psykiater Janerik Nawrin (JeN), dels av nätplatsansvarige Jakob (Jakob). Janerik har skrivit en programförklaring om sitt urval, som du finner här.

På Svenska:

Adams Bok, “Ej om OCD” Adam Inczédy-Gombos och Åsa Moberg, Natur och Kultur 1999.

Denna bok handlar främst om hur det är att leva med någon som lider av en psykisk sjukdom, i detta fall manodepressiv sådan. Det är en naken och självutlämnande berättelse där både den drabbade och den anhöriga delar med sig sina personliga efarenheter om hur de påverkas såväl personligt som socialt. Författarna tar även upp sina kontakter med sjukvården, i första hand psykiatrin. De framför kritik mot hur samhället de senaste decennierna systematiskt beskurit psykiatrins resurser – hur detta påverkat vårdens kvalité och hur man inom psykiatrin, trots betydande framsteg vetenskapligt såväl inom diagnos och olika behandlingsmöjligheter, inte kan utnyttja dessa framsteg på ett vettigt sätt. Samhällets oförmåga att stödja de anhöriga får även en rejäl släng av sleven. Att allt detta skett under former som förment utlovat förbättringar uppfattas som ett hån. Författarnas beskrivning av framför allt medicinering, är deras egen subjektiva och skall uppfattas som sådan. Den kan tyvärr mycket väl vara sann, men den speglar inte den uppfattning t.ex. SPF’s (Svensk Psykiatrisk Förening) syn på vad som menas med korrekt behandlingsstrategi. Avsaknaden av minsta tillstymmelse till psykoterapi lyser, så att det svider i ögonen, men sin frånvaro. Även om det inte handlar om OCD så kan man finna en hel del paralleller och boken är av allmänt intresse. Jag tror att framför allt många anhöriga kan känna igen en hel del.

PS. Är du drabbad och har läst boken, vill jag särskilt gärna ta del av dina synpunkter, eftersom jag har svårt att bedöma vad man kan få ut av den i den situationen. Skriv till ananke@telia.com eller kontakta någon i styrelsen. (JeN, 2002)

Att förstå tvångssyndrom. Susanne Bejerot. Pfizer AB. 1997.

En grundlig beskrivning av tvångssyndrom som innehåller beskrivning av vad tvångssyndrom är, andra vanliga symptom vid tvångssyndrom, egna berättelser, orsaker, andra tillstånd som kan förekomma samtidigt, andra sjukdomar som kan förväxlas med tvångssyndrom, behandling med kognitiv beteendeterapi och läkemedel, hur familjen involveras i sjukdomen m.m. Skriften kan fås gratis av Pfeizer, tel 08-473 63 00. ISBN 91-630-5935-5 (Jakob)

 

Att lyssna till Prozac. “Ej om OCD” P.D. Kramer. Natur och Kultur. 1997.

För den som vill veta hur mediciner mot depression och ångest fungerar och samspelar med psykoterapeutiska insatser. En klok bok som förklarar många myter. Ett måste för den som undrar vad den sk. “lyckopiller”-debatten handlar om. (JeN)

 

Behandling av tvångssyndrom med anafranil: Patientinformation från CIBA. Kostnadsfritt från CIBA 031-892500. (JeN)

 

Bli fri från ditt medberoende. “Ej om OCD” Melody Beattie,1990. ISBN 91-1-893121-9. Nordstedts Förlag AB. Översättning Inge R Larsson.

Författaren beskriver på ett rättframt och humoristiskt sätt hur man, som anhörig till en kemiskt beroende människa eller till en människa med annat tvångsmässigt beteende kan utveckla ett skadligt medberoende. Boken innehåller övningar och förslag till hur man kan förändra sin egen situation. Boken kostar 200:- och kan beställas från STENEN, Korpberget, 872 93 LUNDE. Telefon 0612 380 90. Fax 0612 308 31. (Jakob)

 

En orolig själ, en berättelse om att vara manodepressiv. “Ej om OCD” Kay Redfield-Jamison, Natur och Kultur 1997, översättning av Per Rundgren, Förord av professor Jan-Otto Ottosson, originalet: Un unquiet mind. A memoir of moods and madness 1995.

Manodepressiv sjukdom är inte ovanlig – förekomsten beräknas till 1% i befolkningen, den drabbar män och kvinnor lika ofta. Ibland förekommer den tillsammans med OCD, vilket försvårar såväl diagnostik som behandling, för att inte tala om den enskildes och de anhörigas lidande. Författaren skriver synnerligen självutlämnande om sitt eget öde. Att hon sedan trots egen sjukdom kunnat komma att bli en världsledande auktoritet inom området lägger ytterligare kvaliteter till boken. Hon balanserar skickligt på den slaka linan mellan subjektiv upplevelse och vetenskaplig stringens. Att hon därtill kan beskriva sina upplevelser, symptom, livssituation och behandling med en smittande humor är en extra styrka. Språket är drivet och har litterära kvalitéer, något som översättaren lyckats tolka på ett mästerligt sätt. Hon bidrar i högsta grad, och det var hennes huvudsyfte, till att bekämpa fördomar mot psykisk sjukdom. Hon lyckas dessutom, på ett synnerligen pedagogiskt sätt, förmedla kunskaper och insikter inte bara om sjukdomen utan även om vad god klinisk psykiatri bör innehålla för kvalitéer. Ock då menar jag inte bara vetenskapligt, kunskapsmässigt etc. utan även vad som menas med terapeutisk hållning, sunda etiska överväganden och en del om psykoterapi. Sådant som kan vara svårfångat. Det faktiska innehållet är korrekt. Möjligen skulle man kunna tillägga att det efter boken skrevs tillkommit fler behandlingsmöjligheter. Detta är en bok jag inte bara rekommenderar föreningens medlemmar. Jag anser att alla som har med kliniskt arbete att göra, oavsett profession och inriktning, borde läsa den, helst med handledning. (JeN, 2002)

 

Från insikter till nya insatser: Strategier för global bekämpning av tvångssyndrom: Per Mindus i Nytt om OCD, Riks ANANKE’s tidskrift no1 1996.

Per Mindus berättar engagerat från en specialkongress om OCD i Barcelona. Per Mindus var professor i psykiatri vid Karolinska institutet och hade OCD som specialområde. Han var med om att bilda ANANKE både i Norge och Sverige. Nytt om OCD fås från RiksANANKE. (JeN)

 

Från NEURON till NEUROS, En introduktion till fysiologisk psykologi.“Ej om OCD” Stefan Hansen. 1988. ISBN 91-27-01923-3. Natur och kultur.

Innehåller vad titeln anger, något mer svårtillgängligt än Sachs. Trots sin ålder givande. (JeN)

 

Kärlekens dysberoende. “Ej om OCD” Torbjörn Fjellström. 1997. ISBN 91-973194-0-6. Corax förlag.

Boken handlar specifikt om hur människor kan utveckla ett sjukt beroende till sin egen sexualitet men innehåller också tankar om en bakomliggande “beroendesjukdom”. Den innehåller även erfareheter av tillfrisknande med hjälp av det s.k. TolvStegsprogrammet. Boken kostar 220:- och kan beställas från STENEN, Korpberget, 872 93 LUNDE. Telefon 0612 380 90. Fax 0612 308 31. (Jakob)

 

Mannen som förväxlade sin hustru med sin hatt. “Ej om OCD” Oliver Sachs, 1988. Prisma Pocket.

Boken handlar inde speciellt om OCD, men ger en populärvetenskaplig översikt om vad vi vet om hjärnan och dess funktioner. (JeN)

 

Medicin mot Ångest och Förtvivlan, om den nya psykiatrin. Vanna Beckman 1994. ISBN 91-7643-038-3. Månpocket/Bonnier Alba AB. (C:apris 49,50).

Denna bok fokuserar på läkemedelsbehandling tämligen specifikt som titeln anger. Den innehåller ett bra kapitel om tvångssyndrom som i sin tur innehåller en intervju med Susanne Bejerot, en av landets främsta experter på OCD. (JeN)

 

När tankar blir till tvång. Barn och ungdomar med tvångssyndrom. Per Hove Thomsen, övers. Marika Hageltorn.Sakgranskning och bearbetning av den svenska utgåvan: Harald Sturm, specialistläkare, barn och ungdomspsykiatri. Neuropsykiatriska teamet, Norra BUP-kliniken, S:t Görans Sjukhus, Stockholm. ISBN 91-27-06847-1. Natur och Kultur1997. Yale-Browns tvångssyndromskala barnversionen: Dr Tord Ivarsson BUP-mottagningen Lunden Göteborg.

Boken finns nu i handeln i en bra översättning. Den fyller mer än väl det tomrum som funnits vad avser en fyllig och korrekt beskrivning om tvångssyndrom hos barn och ungdomar på svenska. Förf. tar upp allt från historik till avgränsningar gentemot och samsjuklighet i andra sjukdomar eller syndrom, diagnostik och det finns ett omfattande avsnitt om behandling. Den är i mitt tycke utmärkt som lärobok men den försvarar även sin plats som referenslitteratur på distriktsläkarmottagningar, skolor mm. Säkerligen kommer den att kunna vara av värde för föräldrar till barn som lider av tvångssyndrom. I mitt tycke är kapitlet om behandling med mediciner lite väl tunt. Det hela blir inte sämre av att det finns en fyllig referenslista även om den kanske inte är helt uppdaterad. Jag rekommenderar den varmt. (JeN-980417)

 

Paniksyndromet. Diagnos, samsjuklighet och behandling. “Ej om OCD” Red. Torgny Persson, Sture Lorentzson, Bengt E. Westerling och Åza Svensson. ISBN 91-630-6375-1, För Psizer AB producerad av Espri Information AB, tel. 08-244494.

Paniksyndrom förekommer inte sällan samman med OCD och komplicerar då givetvis bilden. Bokens första del tar upp symptombild, diagnos, behandling och teorier om uppkomstmekanismer ur ett framför allt medicinskt, psykiatriskt perspektiv. Den är saklig men skriven på ett språk som kräver förkunskaper och kanske främst riktar sig till blivande psykiatriker. Därpå följer ett kapitel “Paniksyndrom på Vårdecentralen”. Det är mycket mer lättillgängligtoch visar på de svårigheter som lätt uppstår då man söker för en akut panikattack. Lyckligtvis beskriver författaren, som själv är distriktsläkare, även hur det kan vara när det är riktigt bra och det med exempel. Detta och följande kan läsas av alla och borde vara obligatoriskt för alla som arbetar vid någon akutmottagning. Därefter redogör Bengt E. Westling för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och behandling med KBT. Han ger rikligt med konkreta exempel och redogör även för var KBT står i dag. Han pekar på den stora bristen på utbildade terapeuter och det stora utbildningsbehovet. Slutligen ges en levande beskrivning av hur det är att leva med Paniksyndrom av Åza Svensson, som själv är drabbad sedan flera år. Hon arbetar nu på brukarföreningens kansli i Göteborg. Adresser till olika kontaktpersoner ges. Om den första delen av boken är svårtuggad och kräver betydande förkunskaper så är den andra halvan desto lättare att läsa och har stort allmänintresse. (JeN, 2002)

 

Pojken som inte kunde sluta tvätta sig, J. Rapoport,1990. ISBN 91-34-51086-9 Bonnier. Översättning prof. Marie Åsberg.

Författaren beskriver ett antal människoöden om personer med OCD. Detta är mycket illustrativt. En del innehåller vad vi kan kalla ett bahandlingkapitel som även det är bra, men man skall veta att det i vissa avseenden är lite föråldrat. Boken är svår att få tag på men man brukar kunna finna den på biblioteken. (JeN)

 

TVÅNG. Tvångssyndrom, orsaker och behandling i ett beteendeterapeutiskt perspektiv. Olle Wadström, Psykologinsats. ISBN 91-630-2125-0.

Boken behandlar OCD ur ett beteendeterapeutiskt perspektiv och det gör den bra. Medicinsk behandling berörs endast på en sida, men informationen är relevant. Boken har nu kommit i en något reviderad och inbunden upplaga, som kan rekvireras direkt från förlaget genom att man betalar in 250 kr (inklusive frakt och moms) på postgiro 172691-8 och anger “beställning” plus namn och adress. Boken kan beskådas på Olles hemsida. Adress: Olle Wadström, Engelbrektsplan 1, 582 21 Linköping. Tel/fax:013-143070. Epost:<olle.wadstrom@swipnet.se> (JeN)

 

Ångest, Om orsaker, uttryck och vägen bort från den. Christer L. Nordlund 3e uppl. 1994, ISBN 91-85902-84-5. Boken kan rekvireras direkt från författaren: C.L Nordlund , Box 7112, 402 32 Göteborg – tel och fax 031-423700. Boken kostar c:a 90kr inkl moms och frakt.

Christer L. Nordlund är Fil. Dr., leg psykolog och leg. psykoterapeut med speciell inriktning på kognitiv beteendeterapi. Boken riktar sig direkt till de drabbade, den är lättläst och rättfram och innehåller många råd och tips hur man själv skall kunna arbeta med sina problem. Den behandlar hela ångestområdet, det finns ett särskilt kapitel som handlar om tvångssyndrom. (JeN)

 

På engelska:

 

A thousand frightening fantasies, Understanding and healing scrupulosity and obsessive compulsive disorder. William van Ornum. The Crossroad Publishing Company. 1997. ISBN 0-8245-1605-2.

En bok som fokuserar på tvångssyndrom med religiösa förtecken d.v.s. där tvångsritualerna innebär överdrivet utövande av religiösa beteenden, som t.ex. bön, bikt, eller olika sätt att minska rädslan för en straffande Gud. Detta kallas även skrupulositet och är känt i historien. Innehåller historiska och nutida beskrivningar av hur detta kan yttra sig och något om behandling. (Jakob)

 

Anxiety and its Treatment: Help is Available By John Griest, M.D., and others. Available at bookstores and through the OC Foundation. (JeN)

 

Focus on Obsessive Compulsive Spectrum Disorders, ed. J.A. den Boer & H.G.M. Westenberg. ISBN-90-73637-34-1. Amsterdam 1997. En sammanställning av forskningsdata inom området fram till c:a medio 1996, kräver en del förkunskaper – för den verkligt vetgirige. (JeN)

 

Getting Control By Lee Baer, Ph.D. Available at bookstores and through the OC Foundation. (JeN)

 

Learning to Live With OCD By Barbara Livingston VanNoppen, MSW, Michele Pato, M.D., and Steven Rasmussen, M.D. Common questions and answers for friends and family members. Available through the OC Foundation.

 

Obsessive Compulsive Anonymous, Recovering from Obsessive Compulsive Disorder, OCA, 1990. ISBN 0-9628066-0-9.

Personliga berättelser av människor med tvångssyndrom och presentation av Tolv Stegsprogrammet anpassat för tvångssyndrom. Kan beställas från OCA, PO Box 215, New Hyde Park, New York 11040, USA. Pris: 15 US$. (Jakob)

 

Obsessive Compulsive Disorders, a complete guide to getting well and staying well. Oxford University Press, NY, 2000, ISBN 0-19-514092-3. Fred Penzel, Ph.D.

Denna bok är skriven till drabbade och anhöriga. Författaren har lagt ned ett stort arbete på att skriva den på ett lättfatligt språk och jag tycker han har lyckats förträffligt. Han förklarar alla facktermer där sådana inte kan undvikas. Det är den mest omfattande och noggranna bok jag hitills läst i ämnet. Jag tror inte det finns något som kommer i närheten. Min bedömning är att alla som kan tillgodogöra sig enklare engelska lätt kan tillgodogöra sig texten. De som själva har problem, är anhöriga eller bara nyfikna att på ett lättillgängligt sätt få en noggrann och korrekt översikt över tvångssyndromen och deras släktingar, kan inte finna bättre och mer uttömmande information. Ej heller bättre förslag till självhjälp. Billigast och enklast köper man den vi någon nätbokhandel (ex. www.bokus.com,www. amazon.com eller andra). Cirkapriset är 30 US$ och värd varenda cent. (JeN,20011222)

 

Obsessive Compulsive Disorder: A Guide By John Greist, M.D.

Allmän bakgrund om tvångssyndrom. Kan beställas från OC Information Center, Dean Foundation, 2711 Allen Blvd., Middleton, WI 53562, USA. Pris: 5 US $. (Jakob)

 

OCD: A Survival Guide for Family and Friends By Roy C. of Obsessive Compulsive Anonymous (OCA). ISBN 0-9628066-1-7.

Bakgrund om tvångssyndrom, frågor och svar om vad man kan göra som anhörig till en person med tvångssyndrom. Kan beställas från Obsessive Compulsive Anonymous, PO Box 215, New Hyde Park, New York 11040, USA Pris: 10 US $. Ett utdrag av en svensk översättning finner du här. (Jakob)

 

Obsessive-Compulsive Disorder: New Help For The Family. Av Herbert Gravitz, M.D., Healing Visions Press, 1998.

En ny bok som handlar om hur OCD påverkar familjen. Innehåller praktiska och jordnära råd till personer som lever med en person med OCD. Erbjuder hopp och färdigheter för varje familjemedlem. Kan beställas från OCF, P. O. Box 70 Milford, CT, 06460-0070 USA. Pris: 24 US $. (Jakob)

 

Obsessive Compulsive Disorder in Children and Adolescents: A Guide. Av Hugh F Johnston, MD. Handlar speciellt om behandling av barn och ungdomar med tvångssyndrom. Innehåller även frågor och svar för anhöriga. Kan beställas från OC Information Center, Dean Foundation, 2711 Allen Blvd., Middleton, WI 53562, USA. Pris: 5 US $. (Jakob)

 

Over and Over Again By Fugen Neziroglu, Ph.D. and Jose A. Yaryura-Tobias, M.D. Available at bookstores and through the OC Foundation. (JeN)

 

Stop Obsessing! By Edna Foa, Ph.D. and Reid Wilson, Ph.D. Available at bookstores and through the OC Foundation. (JeN)

 

The Boy Who Couldn’t Stop Washing. By Judith L. Rapoport, M.D. Available at bookstores and through the OC Foundation. (JeN)

 

The Expert Consensus Guideline Series: Treatment of Obsessive-Compulsive Disorder. Ed. J.S. March, A. Frances, D. Carpenter & D.A. Kahn. J. Clin. Psych. vol 58, 1997, suppl. 4.

Konsensusrapport om hur olika experter anser att behandlingen skall skötas på bästa sätt även då de grundläggande riktlinjerna fallerat. (JeN)

 

Theoretical Approaches to Obsessive-Compulsive Disorder. Ian Jakes, Cambridge University Press 1996. ISBN-00-521-46058-1.

“This book provides an incisive and constructive critique of the major theoretical approaches to OCD. Those interested in OCD, whether from a theoretical, clinical or research perspective, will find this book invaluable.” P.de Silva. (JeN)

 

When Once is Not Enough By Gail Steketee, Ph.D. Available at bookstores and through the OC Foundation. (JeN)

 

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN