Stöd/information.

När en familj drabbas av tvångssyndrom kan det innebära att hela familjen sätts under en stor press. Relationer mellan personen med tvångssyndrom och anhöriga kan sättas på svåra prov. Om man inte har någon att tala med om detta så kan det leda till isolering vilket gör det svårare att hantera problemen. Det är här det kan vara en hjälp att träffa andra med liknande erfarenheter.

Att veta att man inte är ensam kan bara det vara en stor hjälp. Det är viktigt att sjukdomen inte får ta över för mycket av det fungerande liv som ofta finns samtidigt. Satsa på det som är bra. Att förneka och gömma undan det obehag som är förknippat med ett aktivt tvångssyndrom innbär dock att sjukdomen så småningom kommer att kontrollera en allt större del av vardagen för hela familjen.

För att läka familjen efter att ett tillfrisknande har inletts kan stöd från en grupp eller någon form av individuella stödsamtal eller terapi vara en hjälp för de som så önskar. Här kan man ta till vara erfarenheter från stödgrupper som finns för andra typer av problem.

En typ av stödgrupper med andlig grund är de s.k. 12-stegs programmen. Mest känd är Anonyma Alkoholister ,AA, som finns på många håll i Sverige men i USA, Canada och Tyskland finns även OCA , Obsessive Compulsive Anonymous som vänder sig till människor med tvångssyndrom. OCA finns ännu inte så vitt jag vet i Sverige men däremot finns EA , Emotions Anonymous, som vänder sig till människor med olika typer av känslomässiga problem. EA har möten bl.a. i Lund på vänskapens hus Bredgatan 19, måndagar 19.00 -20.30 och fredagar 18.00 – 19.00 och i Kristianstad i Församlingshemmet, Västra Storgatan 6, norr om Heliga Trefaldighetskyrkan, söndagar 15.30 – 16.30. Detta har inget som helst samröre med Ananke men jag nämner det här som en möjlig resurs för tillfrisknande för dem som så önskar. Tolvstegsprogrammen är varken motståndare till eller förespråkare för någon annan form av behandling eller stödgrupp.

Att finna sinnesro och harmoni i tillvaron trots svåra erfarenheter av olika slag är en allmänmänsklig uppgift. Här kan det vara viktigt att fokusera på möjligheter och lösningar snarare än på att älta problemen.

Vi försöker att leva upp till detta så gott vi kan inom Ananke.

 

 Jakob

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN