Är tvångssyndrom ett bra ORD?

Detta debattinlägg är skrivet av Jakob 1998.

Jag vill bidra med några synpunkter på de grundläggande begreppen vi använder när vi ska beskriva tvångssyndrom. Det engelska namnet Obsessive Compulsive Disorder pekar på att sjukdomen har två olika komponenter (Obsessions och Compulsions), som tillsammans leder till att de drabbades liv blir ohanterliga (Disorder). De vanligaste svenska begreppen som jag har sett är tvångstankar (=Obsessions),tvångshandlingar (=Compulsions) och tvångssyndrom men jag tycker att de är missvisande på flera sätt när det gäller att beskriva hur sjukdomen fungerar.

Obsessions är så vitt jag förstår oönskade, obehagliga, okontrollerbara och oundvikliga tankar, impulser eller föreställningar. Personen med OCD är själv upphov till dessa tankar men de upplevs, som påträngande och jag-främmande och de skapar rädsla, oro, ångest, skräck, obehag eller vad man vill kalla det. (t.ex. “Min kropp är nedsmittad”, “Jag har glömt stänga av spisen”, “Jag vill att min älskade dör”). Personen med OCD lägger mycket energi på att försöka undvika dessa tankar, men det går inte. Personen känner sig inte tvingad att tänka dessa tankar, tvärtom skulle han eller hon helst slippa ifrån dem. Jag tror att dessa tankar är ett uttryck för personens kreativa potential men att de ligger okontrollerbara för personens viljestyrka och jag vill därför kalla dem Otankar hellre än tvångstankar.

Compulsions däremot är något personen med OCD känner sig tvingad att utföra för att minska rädslan, oron, ångesten etc. Att på detta sätt utföra ritualer för att erhålla ett inre lugn är inget i sig onormalt utan något djupt mänskligt. Människan har i alla tider omgivit sig med olika typer av ritualer för att stå ut med sitt existentiella tvivel dessa ritualer kallas ofta för religion. Ritualerna behöver inte innebära handlingar (tvättande, kontrollerande) utan det kan mycket väl vara tankar (bedjande, räknande, tyst upprepande). Jag vill därför kalla dem Ritualiserande hellre än tvångshandlingar.

Disorder uppstår när behovet av ritualiserande tar över en alltför stor del av personens liv och blir till ett hinder för växande och glädje. Otankarna och ritualiserandet kan ju variera från person till person men systemet och beroendet av ångestdämpande ritualer är detsamma så vitt jag förstår. Detta vill jag kalla Dysberoende. Termen är hämtad från Torbjörn Fjellströms bok “Kärlekens Dysberoende”, där han bl.a. försöker hitta en bakomliggande gemensam nämnare för andra störningar, som vi i dagligt tal kallar alkoholism, narkomani, spelberoende, anorexi, sexmissbruk, maktmissbruk m.m.

Alf Henriksson skrev en gång “Slarva inte med orden” och det har jag tagit fasta på. Visst kan man använda begreppen tvångssyndrom, tvångstankar och tvångshandlingar. Detta är ju de allmänt använda begreppen i svensk litteratur men jag tycker att de är delvis missvisande.

Så länge behandlingen enbart innebär utdelning av Selektiva Serotonin Återupptags Hämmar- (SSRI) mediciner och väntan på att symptomen ska försvinna “av sig själv” så behöver man ju inte fördjupa sig i hur sjukdomen fungerar för personen, som har den. Skall man även gå in med beteendeterapi däremot, tror jag att en djupare förståelse av sjukdomens funktion och samband är nödvändig. I den processen tror jag att det är viktigt att sätta bra ord på det, som personen med sjukdomen många gånger aldrig har velat eller vågat tala om. I dagens datoriserade IT-samhälle ligger det nära till hands att använda engelska eller “svengelska” beteckningar på allt möjligt men jag tycker det är synd när vi har ett sånt vackert språk med många uttrycksmöjligheter.

Mitt förslag för tillfället att på svenska kalla OCD för om man ska vara noga är: Otänkande Ritualiserande Dysberoende (ORD). Obehagsskapande tankar och Ritualiserande ger tillsammans ett Dåligt fungerande liv för personen med ORD och dess familj.

SAMMANFATTNINGSVIS

Tänker Du plötsligt oönskade, okontrollerbara, otäcka tankar, som Du förknippar med ett fruktansvärt obehag?

(Otanke: Min kropp är nersmittad. Jag körde på någon på vägen. Jag glömde stänga av spisen. Jag vill döda min älskade. Eller liknande)

Gör du säregna ritualer om och om och om igen för att försöka kontrollera obehaget?

(Ritualiserande: Tvättar händerna. Kontrollerar vägen, spisen. Ordnar dina saker i speciella mönster. Tvingar dig att tänka att du absolut inte vill döda din älskade. Eller liknande.)

Tar dessa ritualer mer och mer av din vardag i anspråk så att Du förlorar kontrollen över Ditt liv?

(Dysberoende)

Enligt internationella undersökningar har två av hundra människor över hela världen det på det här sättet. Tillståndet har kallats: OCD, Tvångssyndrom, tvångsneuros, tvivelssjuka. Jag har hittat ett nytt ORD!

(Otänkande Ritualiserande Dysberoende, ORD)

Jakob

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN