Tolv Steg från tvivel till tro.

Tvångssyndrom kallas ofta för tvivelsjuka. Motsatsen till tvivel skulle kunna var tro. Detta lilla ord innehåller mycket och kan associeras med många olika företeelser av olika människor. Jag vill här reflektera lite över vad jag lägger in i ordet tro och vilken betydelse tolvstegsprogrammet i Emotions Anonymous har haft och har för mig.

Jakob

 

Jag har inte tvångssyndrom men jag har många gånger uppfyllts av tvivel; tvivel på min egen förmåga att uträtta ens de enklaste göromål, tvivel på att livet har någon mening, tvivel på att jag överhuvudtaget vill fortsätta att leva. Under dessa perioder av extremt dåligt självförtroende, tycker jag mig ändå ha anat något av den sårbarhet och maktlöshet som kännetecknar många av de tillstånd vi kallar sjukdom och som även kan vara aktuellt för den, som lider av tvångssyndrom.

 

Tillbaka till tro. Tilltro, självförtroende, förtrolighet. Att komma till tro. Att släppa tvivlet och lita på att någonting större än mig själv kan leda på rätt väg utan att jag själv behöver styra och kontrollera allting. Det innebär hopp och lättnad eftersom bördan av att behöva se till att allting blir som jag själv vill för att undvika diverse olyckor och katastrofer försvinner.

 

Religion är ett sätt att formalisera tron i speciella ritualer och regler som kan vara ett stöd. Det kan dock lätt missbrukas i syfte att utöva makt eller för egen ekonomisk vinning och leda till tvång, tror jag. Den personliga upplevelsen av tilltro är en inre upplevelse men hur ska jag komma dithän?

 

För mig har det program i Tolv Steg som presenterats av Anonyma Alkoholister (AA) men som också används av många andra gemenskaper bl.a. Emotions Anonymous (EA) och Obsessive Compulsive Anonymous (OCA) varit en stor hjälp. Jag har själv läst litteratur från dessa olika program, arbetat med stegen på egen hand och även de senaste åren deltagit i EA möten i Lund och Kristianstad.

 

Jag vill här återigen poängtera att Ananke inte har något samröre med något tolvstegsprogram, att tolvstegsprogrammen inte uppträder som förespråkare för eller motståndare till någon form av proffesionell behandling och att enligt min mening EA-programmet som är det jag har erfarenhet av kan vara ett komplement till sådan behandling, som kan tillföra gemenskap, personliga erfarenheter och en andlig dimension.

 

Tolvstegsprogrammet är ett handlingsprogram för människor som har erfarit att våra liv har blivit ohanterliga av en eller annan orsak (t.ex. alkohol, Obehagsskapande tankar, tvångsritualer, sinnesstämningar, känslor ) och som är beredda att erkänna vår maktlöshet och söka hjälp från en kraft större än oss själva.

 

För min del har jag upplevt att jag efter många år av att försöka argumentera emot en nära anhörigs Otankar (Obehagsskapande, Okontrollerbara, Oönskade, Otroliga, Otäcka, Ofta kallade tvångstankar), och förhindra denna anhörigas tvångsritualer insåg min maktlöshet. I boken “OCD, en överlevnadsguide för familj och vänner” fick jag det enkla men revolutionerande förslaget att erkänna min maktlöshet och sluta strida för att ta kontroll över min anhörigas sjukdom. Det är Steg Ett. Någon OCA eller OC-anhörig grupp fanns inte vid denna tidpunkt i Sverige. Via internet hittade jag däremot till EA som har några grupper i Sverige. Steg Ett av Emotions Anonymous tolv föreslagna steg är:

 

Vi erkände att vi var maktlösa inför våra känslor och att våra liv hade blivit ohanterliga.

 

Detta kan verka hopplöst men det är det inte. När vi väl erkänt att vi inte klarar av att ensamma lösa våra problem blir vi beredda att söka hjälp. Men först måste vi börja tro att det finns hjälp att få. Det kommer i steg två:

 

Vi kom till tro på att en kraft större än vi själva kunde återföra oss till känslomässig hälsa.

 

Tolvstegsprogrammet är ett andligt program för personligt tillfrisknande inte en religion. Det talar inte om för oss vad vi ska tro på eller hur vi skall utöva några religiösa ritualer. Det föreslår för oss, som har funnit att våra liv har blivit ohanterliga av en eller annan orsak att börja “agera som om” vi tror att det finns en Högre Kraftt, som vi kan sätta vår tillit till, när det gäller att återfå vår hälsa. Vi väljer själva vad vår högre kraft är. Det kan vara den gemensamma erfarenheten i vår tolvstegsgrupp, naturen, mänsklig kärlek, en traditionell GUD, som vi uppfattar Honom eller vilken annan kraft större än oss själva som vi kan sätta vår tillit till. Programmet föreslår att vi använder oss av religiösa verktyg så som bön och meditation för att finna sinnesro. Ett viktigt motto i programmet är dock: “Ta det du behöver och lämna resten.”

 

Tolvstegsprogrammet är som jag upplever det, inget vaccin som en gång för alla och genast tar bort alla problem. Däremot inleder det en process som ger ett annat perspektiv på de problem vi har att brottas med. En del av tillfrisknandet ligger i att lära sig att frigöra sig själv från sina problem och att lära sig att leva i fred med olösta problem. Att lämna över resultatet av våra handlingar till vår högre kraft, kan befria oss från oro att inte nå upp till alla möjliga och omöjliga förväntningar, som vi har på oss själva.

 

Tolv Stegs programmet är inte någon behandling utan mer ett sätt att leva, som innefattar att arbeta med stegen , att gå på möten och dela sina erfarenheter, sitt hopp och sin styrka med andra, som också har upplevt maktlösheten. Målet är att leva ett lyckligt liv, en dag i taget, i sinnesro och ödmjukhet.

 

Tolv Stegs möten leds av vanliga medlemmar, det förekommer inga proffesionella ledare, ingen personlig rådgivning, inga avgifter, men däremot samlas frivilliga bidrag in eftersom varje grupp är självförsörjande.

 

I Kristianstad finns sedan första augusti år 2000 en EA-grupp, som är öppen för alla som har en önskan att bli känslomässigt friskare och som är beredda att bevara anonymiteten d.v.s. lova att inte föra vidare vem som deltog i mötet eller vad som sades där.

 

Mötena äger rum i Diakoniforums lokaler norr om Heliga Trefaldighetskyrkan, Västra Storgatan 4, på söndagar mellan 16.00 och 17.00.

Enligt uppgift håller även en OCA-grupp på att etableras i Stockholm i början av år 2007. De träffas tisdagar kl 18 på Maria prästgårdsgata 26.

 

Du är välkommen.

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN