Diagnoskriterier

Diagnoskriterier för tvångssyndrom (Obsessive Compulsive Disorder,OCD)

Taget från:

“Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, American Psychiatric Association, 1994”

Översatt från engelska av Jakob.

 

A: Tvångstankar (obsessions) och/eller tvångshandlingar (compulsions).

Tvångstankar (obsessions) definieras av 1, 2, 3 och 4
1. Återkommande tankar, impulser eller föreställningar, som personen med tvångssyndrom, vid något tillfälle under sjukdomsförloppet, uppfattar som oönskade och opassande och som orsakar märkbart obehag.

2. Tankarna, impulserna eller föreställningarna är mer än överdriven oro över verkliga problem.

3. Personen med tvångssyndrom försöker att ignorera eller hålla borta sådana tankar, impulser eller föreställningar eller att neutralisera dem med andra tankar eller handlingar.

4. Personen med tvångssyndrom inser att det är han eller hon, som är upphov till tankarna, impulserna eller föreställningarna.(Inte påtvingade utifrån)

Tvångshandlingar (compulsions) definieras av 1 och 2

1. Upprepade handlingar (t.ex. handtvättande, iordningställande, kontrollerande) eller tankar (t.ex. bedjande, räknande, tyst upprepande av ord), som personen med tvångssyndrom känner sig tvingad att utföra, som svar på en tvångstanke eller i enlighet med regler, som måste tillämpas strikt.

2. Handlingarna eller tankarna är ämnade att motverka eller minska rädsla/oro eller att motverka någon fruktad händelse eller situation. Emellertid är handlingarna eller tankarna antingen inte anknutna på ett realistiskt sätt till det de är utformade att neutralisera/förhindra eller också är de klart överdrivna.

 

B: Vid någon tidpunkt under sjukdomsförloppet har personen med tvångssyndrom insett att tvångstankarna eller tvångshandlingarna är överdrivna eller ologiska.

OBS! Detta gäller inte barn eller personer med dålig sjukdomsinsikt.

C: Tvångstankarna eller tvångshandlingarna orsakar påtagligt obehag, är tidskrävande (tar mer än en timme per dag), eller stör påtagligt personens dagliga rutiner, arbetslivsfunktion eller vanliga sociala funktioner eller relationer.

D: Om personen med tvångssyndrom har en annan sjukdom så är innehållet i tvångstankarna eller tvångshandlingarna inte begränsat till denna sjukdom.

(T.ex. upptagenhet av mat vid ätstörning

upptagenhet av droger vid drogmissbruk)

E: Tvångssyndromet beror inte på de direkta fysiologiska effekterna av en substans (t.ex. drogmissbruk, medicinering) eller ett allmänt medicinskt tillstånd.

 

 

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN