29 oktober 2006

 

Till mötet den 29 oktober kom Susanna Sundgren som är verksamhetschef och
chefsöverläkare på psykiatrin i Karlskrona.
Vi blev informerade om OCD och dess behandling. Glädjande nog pågår det en
utbildning av KBT-terapeuter i Karlskrona. Ca 25 anställda inom
Blekingepsykiatrin deltar. Blekinge kommer att ligga väl framme inom en
snar framtid. Det finns dock fortfarande kunskapsluckor om OCD och dess
behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Vi hade även tillfälle att ställa frågor och framföra våra synpunkter. 
Vi tackar för att Susanna Sundgren (med make) deltog på vårt medlemsmöte.

Jan

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN