Stödgrupper

 

Förbundet har gett OCD-teamet, BUP, i Uppsala i uppdrag att utarbeta ett studiematerial.

Utöver studiematerialet, som består av både text och film, kommer OCD-teamet att utbilda ledare till våra stödgrupper. Beroende på deltagarnas önskemål och antalet anmälningar kommer grupperna att bestå av OCD-sjuka eller närstående (förälder, make, sambo, syskon eller vän) eller vara blandade.

Försöksgrupper kommer att starta under hösten och projektet sprids sen i landet under hösten 2004 / våren 2005. Två informationsmöten föregår bildandet av stödgrupperna på varje ort. För att hitta deltagare kommer vi att samarbeta med studieförbund, som ju har väl etablerade sätt att annonsera och kanske också kan hjälpa till med lokaler. Vi tar även hjälp av psykiatrin som förmedlare.

 

Informationsmöten

 

Möten kommer att anordnas på olika håll i landet. Där vi har lokalföreningar kommer det att ske i samarbete med dessa. Vid informationsmötet föreläser OCD-teamet om tvångssyndrom och behandling och en person med OCD berättar sin historia.

Informationsblad om stödgrupper kommer att delas ut vid det här mötet. Redan vid denna första träff kan man anmäla sig till en stödgrupp. Deltagarna får en inbjudan till nästa öppna träff som blir efter två veckor.

På den andra träffen presenterar gruppledarna stödgruppsprojektet närmare, tillsammans med en från OCD-teamet. De församlade ser en film om tvångssyndrom och de som vill komma med i stödgruppen kan anmäla sig.

 

12 veckor i en sluten grupp

 

Senast två veckor senare startar stödgruppen och den utgår från det studiematerial om OCD och behandling som teamet tagit fram. Materialet består av både skriftlig information och filmer. Stödgruppen kommer att träffas två och en halv timme, en gång i veckan i tolv veckor och är en sluten grupp.

 

Komplement till behandling

 

Genom att delta i en stödgrupp får man mycket information om OCD och om kognitiv beteendeterapi och medicinsk behandling. Deltagarna får möjlighet att ge varandra tips och stöd och får lära sig hur man kan leva ett liv med livskvalité även när man har OCD eller är anhörig och hur man kan skaffa sig bättre strategier i vardagen. Stödgrupperna erbjuder inte behandling men ger den nödvändiga kunskap som vi alla som lever med OCD behöver.

 

Vill du delta i en OCD-stödgrupp?

 • Du får kunskap som gör det lättare för dig att hjälpa dig själv.
 • Du ger och får tips och stöd av andra i samma situation.
 • Du får råd om hur du kan söka hjälp.
 • Du får kontakter som kan fortsätta även när stödgruppen har avslutats.
 • Du kommer till en stödgrupp med tydligt innehåll och struktur.
 • Utanför gruppen råder tystnadsplikt.
 • Har du själv OCD är du välkommen!
 • Är du närstående till en person med OCD är du välkommen!

Kontakta:

Karolina Mårtensson på tel 0340-67 99 47 eller 070-203 27 99 eller på klina21@hotmail.com eller förbundskansliet på tel 08-628 30 30 eller på mailbox@ananke.org

Ange namn, adress och telefonnummer och om du är drabbad eller anhörig, samt ålder.

 

Vill du leda en stödgrupp och delta i utbildning?

 • Du blir något av en pionjär, det här är nytt och spännande!
 • Att hjälpa andra vet man är bra självhjälp.
 • Bra tillfälle att knyta nya kontakter.
 • Som en av två ledare innebär det att den ena kan svikta lite utan att gruppen äventyras.
 • Som ledare behöver du inte ha annan erfarenhet än den du har av tvångssyndrom, som drabbad eller anhörig.
 • Du erbjuds kostnadsfri utbildning. Internat två dagar i Uppsala.
 • Du får ett intyg efter genomgången utbildning och avslutad stödgrupp.

Kontakta: Sofia Hernefalk, OCD-teamet, tel 018-611 23 25 eller via mail:

sofia.hernefalk@akademiska.se

 

Ange namn, adress och telefonnummer och om du är drabbad eller anhörig, samt ålder.