OCD föreningen Ananke i Stockholm

 

 

Årsmötesprotokoll

 

2023-03-19

 

Årsmötet hölls i föreningens lokal på Maria Prästgårdsgata 27.

Antal närvarande medlemmar var 29 stycken.

 

 

1. Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande Olle Åsard hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 

2. Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet befanns vara behörigen utlyst.

 

3. Val av mötesordförande

Anita Odell valdes till mötesordförande.

 

4. Val av mötessekreterare samt två justeringsmän

Nina Reisler valdes till mötessekreterare. Lars Ekvall och Johanna Persson valdes till justeringsmän.

 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

Johanna Hjortman presenterade sammandrag av verksamhetsberättelsen för det gångna året. Några punkter diskuterades och förklarades. Årsmötet godkände sedan verksamhetsberättelsen, vilken lades till handlingarna.

 

6. Ekonomisk redogörelse samt revisorernas rapport

Årsredovisning samt revisionsberättelse delades ut på mötet. Johanna Hjortman klargjorde att vi följt budget under året och gav förklaring till vissa poster. Inga frågor ställdes. Revisorernas berättelse lästes upp. Inga frågor ställdes.

Årsmötet godkände den ekonomiska redogörelsen som tillsammans med revisionsberättelsen lades till handlingarna

.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

8. Val av styrelse

Avgår ur styrelsen: Olle Åsard, ordförande

Åsa Wennerberg, kassör

Nina Reisler, sekreterare

Fredrik Edelstam, ordinarie ledamot

Pia Bäcklin, ordinarie ledamot

Valberedningen föreslog Johanna Hjortman till ordförande posten samt att hennes mandat löper på 1år.

På mötet efter en tids diskussion tillkommer förslag på Daniel Snell och Chris Domenech som andra möjliga kandidater. Efter vissa klargöranden och kort presentation av kandidaterna går förslag på Johanna Hjortman och Daniel Snell till omröstning. Chris Domenech avstår.

Omröstningens resultat:

Johanna Hjortman fick 21 röster samt 5 röster inlämnade som fullmakt.

Daniel Snell fick 2 röster.

Johanna Hjortman valdes till ordförande för OCD-föreningen i Stockholm.

 

Mötets ordförande tackade alla för givande diskussion.

 

På valberedningens förslag och efter en kort presentation har årsmötet beslutat att:

Linus Nygren, Carina Johansson, Marie Rånge, Eva Thorsen väljs in i styrelsen som ordinarie ledamöter samt att Gerd Jurgensen, Daniel Snell, Chris Domenech och Anne Hjortman blir omvalda. Samtliga väljs på 1 års mandat.

Datum för konstituerande mötet har ej fastställts.

 

9. Val av två revisorer och en suppleant

Som ordinarie revisorer valdes Håkan Berggren(auktoriserad revisor) och Lars Ekvall.

Suppleant posten förblev vakant.

 

10. Val av valberedning

Omval av valberedningen d.v.s. Johanna Persson, Zabett Dag, Suraiya Bergström.

Valberedningen utökas med Carina Berg-Blanco.

 

11. Behandling av styrelsens till årsmötet lämnade förslag

Mötets ordförande informerade om att verksamhetsplan ska vara kort och generell. Zabett Dag läste upp kortversionen av verksamhetsplanen för 2007. Verksamhetsplanen fastställdes av årsmötet. Ordet ”kortversion” kommer att strykas.

Johanna Hjortman presenterade Budgetförslag för 2007. Frågor ställdes och besvarades. Budgetförslag fastställdes av årsmötet.

12. Behandling av till årsmötet inkomna medlemsmotioner

Inga motioner från medlemmarna hade inkommit till årsmötet.

 

13. Övriga frågor

Uppmaning från en av medlemmarna till vaksamhet gällande förändringar i kommun och landsting som kan komma framöver och påverka de drabbades situation.

 

14. Årsmötets avslutande

Mötets ordförande Anita Odell förklarade årsmötet 2007 avslutat.

 

 

Därefter avtackades föreningens avgående ordförande, Olle Åsard.

Kort information om årets sommarläger lämnades.

 

 

Vid protokollet Justerare Justerare

 

 

 

Nina Reisler Johanna Persson Lars Ekvall