Idag presenterar Socialstyrelsen preliminära version av Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom- beslutsstöd för prioriteringar (se ovan).

Svenska OCD-förbundet Ananke välkomnar de preliminära riktlinjerna. De blottlägger dessvärre det stora och eftersatta behovet av legitimerade terapeuter med kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) inriktning.

Bristen på personal med denna inriktning kommer primärvården och psykiatrin att försöka lösa genom att anställa nyutexaminerade terapeuter och genom att snabbutbilda personal. OCD-förbundet Ananke ser en fara med att personal snabbutbildas inom KBT.

Socialstyrelsen framhåller dock att det är en stor och långsiktig satsning som måste till. För att säkerställa kvalitén på KBT-behandlingar anser OCD-förbundet Ananke att kvalificerad handledning måste erbjudas personalen. Det sker lämpligen genom att Regionala kompetens- och kunskapscentra bildas i flera regioner i landet som kan ombesörja detta.

OCD-förbundet anser att en noggrann beteendeanalys ska föregå behandlingen om den inte ska riskera att utsätta patienter/klienter för onödigt lidande. Här behövs minst en Steg I-utbildning. Själva behandlingen kan, vid lindrigare fall, personal med “snabbutbildning” möjligen genomföra under handledning av leg psykolog med KBT-iriktning.

När det gäller framför allt barn- och unga med ångest och/eller depression är det av stor betydelse att utredning och behandling går hand i hand. All onödig väntan med att sätta in behandling är förkastlig och KBT-behandlingen av barnet kan då ytterligare kompliceras.

Styrelsen
Svenska OCD-förbundet Ananke