2023-02-26
Förstärkt vårdgaranti och stöd till förändringsarbete inom barn- och ungdomspsykiatrin
Regeringen har idag beslutat att ingå två överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting som rör vård för unga som mår psykiskt dåligt: en förstärkt vårdgaranti och stöd till förändringsarbete inom första linjens barn- och ungdomspsykiatri. Dessutom satsar regeringen 300 miljoner kronor på tre år för att öka kompetens hos personal inom psykiatrin.
Förstärkt vårdgaranti
Den förstärkta vårdgarantin innebär att senast under 2011 ska alla landsting, utöver de grundläggande kraven i den nationella vårdgarantin, kunna erbjuda tid för bedömning inom högst 30 dagar och därefter beslutad fördjupad utredning eller behandling inom högst 30 dagar inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Under 2009 får landstingen 214 miljoner kronor för denna satsning. Bidragen kommer att villkoras och fördelas i efterhand efter att landstingen rapporterat in väntetider. Hälften av medlen fördelas till de landsting som når målet att minst 80 procent av patienterna i landstinget får ett första besök inom specialiserad vård inom högst 30 dagar. Den andra hälften fördelas till de landsting som når målet att minst 60 procent får definierade behandlingar och fördjupade utredningar inom planerad specialiserad vård inom högst 60 dagar. Dessa krav ska skärpas successivt 2010 och 2011.

Överenskommelsen är en fortsättning på tidigare satsningar under 2007 och 2008. Regeringen avser att fortsätta den här satsningen 2010 och 2011 med 214 miljoner kronor per år.

Förändringsarbete inom första linjens vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ska också ingå en överenskommelse om förändringsarbete inom första linjens vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Under 2009 satsar regeringen 30,5 miljoner kronor för detta arbete. Målet med förändringsarbetet är att ta fram ett antal praktiskt fungerande modeller för arbets- och samverkansmetoder som tillgodoser tillgänglighet till rätt vårdnivå och insatser för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Ett drygt 60-tal områden med deltagande från både kommuner och landsting har svarat på en intresseanmälan om att delta som pilotområde. Därefter har Sveriges Kommuner och Landsting valt ut 14 områden.

Under 2009 ska ett antal modeller för hur insatserna kan samordnas utvecklas, identifieras och beskrivas på ett jämförbart sätt. Arbetet i modellområdena ska också spridas och erfarenheter, idéer och praktiska exempel ska finnas tillgängliga både för det egna länet och övriga landet. Regeringen avser att fortsätta den här satsningen 2010 med 30,5 miljoner kronor 2010.

– Många barn som mår psykiskt dåligt kan idag få vänta ett halvår på att få hjälp, och det är helt oacceptabelt. Med den förstärkta vårdgarantin minskar den maximala väntetiden till BUP till två månader. Med ett bidrag som betalas ut efter prestation får landstingen dessutom en morot att ytterligare skynda på sitt arbete att korta köerna, säger socialminister Göran Hägglund.

– På många håll är problemet dock inte främst pengar, utan att vården närmast barnen – som skolhälsovården eller vårdcentralen – inte har tillräcklig kunskap om psykiska problem och då skapas en överbelastning hos specialistvården. Genom att stödja ett antal kommuner som lyckats bra i arbetet med första linjens psykiatri kan vi utveckla och visa på goda exempel som resten av landet kan ta efter.

Bidrag för att förstärka kompetensen bland personal
Regeringen avsätter 100 miljoner kronor under 2009 för att förstärka kompetensen hos personal i socialtjänsten och den psykiatriska hälso- och sjukvården som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Ambitionen är att medlen ska bidra till att öka persona¬lens kompetens om behoven hos och kunskapsläget om personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning när det gäller vård och behandling, boende och vardagsstöd samt meningsfull sysselsättning och rehabilitering till arbete.

Kommuner och landsting kan ansöka länsvis om medel hos Social¬styrelsen. Regeringen avser att fortsätta den här satsningen 2010 och 2011 med 100 miljoner kronor per år.

För mer info:
Petra Kjellarson
pressekreterare hos Göran Hägglund
070-646 21 12